• Obsługa korporacyjna

   Usługi w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej obejmują między innymi
  • obsługę prawną zgromadzeń wspólników spółki
  • obsługę prawną zarządu spółki oraz, posiedzeń rady nadzorczej
  • bieżące doradztwo prawne związane z przedmiotem i zakresem działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta Kancelarii
  • sporządzanie opinii prawnych, udzielanie wyjaśnień dotyczących stanu prawnego oraz reprezentowanie spółki przed organami administracji publicznej
 • Umowy

   Usługi w zakresie prawa umów obejmują między innymi
  • sporządzanie projektów umów, w tym też nienazwanych
  • prowadzenie negocjacji zmierzających do zawarcia tych umów
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących ważności zawartych umów, oceny skutków prawnych wynikających z zawartych umów, możliwości rozwiązania lub w inny sposób zakończenia stosunku prawnego
 • Nieruchomości i inwestycje

   W zakresie nabywania, zbywania oraz korzystania z nieruchomości, prowadzenia inwestycji usługi nasze polegają na
  • przygotowaniu analizy stanu prawnego nieruchomości;
  • opracowaniu koncepcji transakcji mających za przedmiot nieruchomości;
  • reprezentowanie strony w negocjacjach oraz przygotowanie projektów umów i innych dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia transakcji;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym dotyczących zezwoleń dla cudzoziemców na nabycie nieruchomości lub udziałów/akcji w spółkach będących właścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości.
  • reprezentowaniu strony w negocjacjach z wykonawcami robót budowlanych oraz przygotowaniu kontraktów budowlanych i innych dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego;
  • prowadzeniu postępowania administracyjnego koniecznego dla rozpoczęcia inwestycji, w tym ubieganiu się o pozwolenia budowlane i inne zezwolenia wymagane w toku budowy;
  • reprezentowaniu strony w negocjacjach z najemcami i przygotowywaniu dokumentów i umów w tym zakresie.
  • Oprócz wyżej wskazanych aspektów zajmujmy się między innymi doradztwem prawnym dotyczącym zabezpieczeń ustanawianych na nieruchomościach, doradztwem w zakresie transakcji dotyczących oddawania nieruchomości lub lokali osobom trzecim do użytkowania (w formie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itd.), oraz reprezentowaniem stron w sporach (w tym sądowych) dotyczących praw na nieruchomościach.
 • Prawo pracy

  • przygotowywanie projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej;
  • doradztwo w związku z rozwiązywaniem stosunków pracy
  • przygotowywanie projektów regulaminów pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • reprezentacja pracodawców w sprawach sądowych
 • Spory sądowe

  • reprezentacja klientów w sprawach spornych na etapie przedsądowym w trybie mediacji, ugód i postępowania polubownego
  • przygotowywanie pism procesowych w tym pozwów, odpowiedzi na pozwy, apelacji, kasacji
  • doradztwo w zakresie dochodzenia należności handlowych
  • reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących możliwości prawnych prowadzenia sporu w Polsce, ocena stanu faktycznego i prawnego
  • przygotowanie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • Prawo Na Dobrach Niematerialnych
  i Prawo Konkurencji

  • doradztwo w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej
  • porady z zakresu praw własności dotyczących technologii i praw własności intelektualnej oraz ich przenoszenia na inne podmioty
  • reprezentacja w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej
  • świadczenie usług w dziedzinie przepisów regulujących ochronę konkurencji i konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • porady z zakresu praktyk antykonkurencyjnych, kontroli koncentracji przedsiębiorców oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
  • doradztwo w sprawach dotyczących zagadnień nieuczciwej konkurencji